REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego MillionYou

§1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy praw i obowiązków podmiotów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.millionyou.com, jak również praw i obowiązków podmiotu uprawnionego do administrowania Serwisem.

2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.

3. Podmiotem uprawnionym do administrowania Serwisem jest EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7 , 01- 066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455104, NIP: 5213645781, kapitał zakładowy 50 000, 00 zł, będąca członkiem globalnej sieci firm Ernst & Young.

4. Regulamin udostępniony został Użytkownikom Serwisu w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez podmiot uprawniony do administrowania Serwisem.

5. Użytkownicy Serwisu mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin można pobrać w formie pliku PDF. [https://millionyou.com/assets/Regulamin_Serwisu_Millionyou.pdf]

6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu. Rejestracja w Serwisie poprzedzona zostanie zapytaniem o wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z dokonania Rejestracji w Serwisie.

7. Organizator może udostępniać w Serwisie treści marketingowe zarówno Organizatora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.

8. Użytkownik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych.

9. Organizator dokłada starań aby Serwis był należycie zabezpieczony, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych.

§2
Definicje

1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:

1) Regulamin- niniejszy regulamin,

2) Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem millionyou.com, składająca się z dwóch sekcji: „Kreatywni” oraz „Innowatorzy”.

3) Organizator – podmiot administrujący Serwisem, tj. EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01- 066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455104, NIP: 5213645781, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł.

4) Użytkownik – osoba fizyczna, spełniająca kryteria, o których mowa w §4 ust. 1 i 2 Regulaminu, która dokonała skutecznej Rejestracji w Serwisie, korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Rejestracja- procedura zakładania Konta w Serwisie, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, obejmującego dane Użytkownika, o których mowa w §4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu, lub dokonywana za pośrednictwem portalu Facebook.com lub Google+.

6) Konto- dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w Serwisie, z poziomu którego Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu oraz uzupełnienia swojego Profilu.

7) Profil- zbiór informacji o Użytkowniku, przekazywanych przez niego dobrowolnie podczas Rejestracji w Serwisie lub uzupełnionych po jej dokonaniu, zbiór dotychczasowych Utworów Użytkownika zamieszczanych przez niego w Serwisie w ramach organizowanych przez Organizatora Projektów/Wyzwań.

8) Logowanie- potwierdzenie tożsamości i autoryzacja Użytkownika poprzez podanie przez niego Loginu i Hasła w celu uzyskania dostępu do Konta.

9) Login – adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany przez niego w procesie Rejestracji.

10) Hasło- ciąg znaków przypisany dla danego Loginu, zapewniający Użytkownikowi (posługującemu się danym Loginem) dostęp do jego Konta.

11) Utwór- każdy twórczy element zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie, stanowiący utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności dzieło audiowizualne, fotografia, grafika, utwór słowny, utwór muzyczny.

12) Projekt/Wyzwanie- konkurs organizowany w ramach Serwisu przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż nie jest to konkurs stanowiący grę losową, loterię fantową, zakład wzajemny, loterię promocyjną, bądź inną grę, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

13) Czynność – określona aktywność możliwa do wykonania przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności logowanie w Serwisie, przesłanie Utworu w ramach Projektu/Wyzwania.

14) Umowa- umowa pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. zawierana w chwili pierwszego Logowania w Serwisie.

15) Licencja- licencja niewyłączna, udzielana w zakresie oraz na warunkach, o których mowa w §7 ust. 4-9 Regulaminu.

16) Newsletter- elektroniczna forma biuletynu przesyłana Użytkownikowi za jego zgodą, w podanych przez Organizatora odstępach czasowych.

17) Spółki z Grupy EY – spółki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

§3
Usługi świadczone przez Organizatora

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną:

1) dostęp do zasobów Serwisu,

2) możliwość przeglądania Utworów lub innych treści zamieszczonych w Serwisie przez Organizatora lub innych Użytkowników,

3) możliwość zamieszczania w ramach Projektów/Wyzwań Utworów lub innych treści,

4) możliwość komentowania zamieszczonych w ramach Projektów/Wyzwań Utworów lub innych treści,

5) możliwość uzyskania recenzji Utworu przesłanego do Projektu/Wyzwania dostępnego w sekcji „Kreatywni” na wyraźne żądanie Użytkownika będącego uczestnikiem tego Projektu/Wyzwania,

2. Korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Organizatora jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu, w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek ekwiwalent za udostępnienie w Serwisie Utworów lub innych treści. Postanowienie to nie pozostaje w sprzeczności z regulaminami, o których mowa w ust. 15 poniżej.

4. Organizator upoważniony jest do organizowania Projektów lub Wyzwań dla Użytkowników.

5. Zasady Projektów/Wyzwań, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator określi każdorazowo przy pomocy odrębnych regulaminów, z których treścią Użytkownicy Serwisu będą mieli możliwość zapoznać się przed rozpoczęciem danego Projektu/Wyzwania.

6. Jeśli regulamin Projektu/Wyzwania reguluje w sposób odmienny zagadnienia uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Projektu/Wyzwania.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora Newslettera na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

8. Wypisanie się z listy Użytkowników otrzymujących Newsletter następuje za pośrednictwem odnośnika (linka) zawartego w tym celu w każdym przesłanym do Użytkownika Newsletterze. Użytkownik jest uprawniony do podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

9. Treści prezentowane przez Organizatora w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§4
Rejestracja/Logowanie w Serwisie

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Użytkownicy, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu https://millionyou.com/assets/Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu.pdf

2. W Projektach/Wyzwaniach organizowanych w ramach Serwisu, nie mogą brać udziału osoby fizyczne, które w czasie trwania danego Projektu/Wyzwania lub w danym Okresie:

1) pozostają istotnym udziałowcem któregokolwiek podmiotu, będącego klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young (w Polsce i na świecie). Dowiedz się więcej [https://millionyou.com/regulacje],

2) pełnią funkcje zarządcze lub nadzorcze w podmiocie, który jest klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na świecie),

3) pozostają pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora,

4) są członkiem rodziny osób wymienionych w ust. 1)-3) powyżej, tj. małżonkiem, krewnym w linii prostej, krewnym w linii bocznej lub powinowatym do czwartego stopnia.

3. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Organizatora o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej okoliczności faktycznych, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeśli zmiana ta nastąpi w okresie trwania Projektu/Wyzwania, w którym Użytkownik wziął lub zamierza wziąć udział.

4. Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Organizatora, o których mowa w §3 ust. 1 jest skuteczne przejście procedury Rejestracyjnej.

5. Procedura Rejestracyjna wymaga podjęcia przez Użytkownika następujących czynności:

1) podania imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail (który stanowił będzie następnie Login Użytkownika podczas Logowania się do Serwisu), oraz Hasła zawierającego minimum 8 znaków w tym co najmniej 1 cyfrę, 1 wielką literę, 1 małą literę i 1 znak specjalny. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu.

2) na podany adres poczty elektronicznej e-mail osoba dokonująca Rejestracji otrzyma wiadomość z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

6. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swojego Profilu m. in. o następujące, dodatkowe dane osobowe:

1) miejsce zamieszkania,

2) rok urodzenia,

3) płeć,

4) numer telefonu,

5) wykształcenie,

6) zajmowane stanowiska.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1)- 6) powyżej ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, iż w przypadku chęci uczestnictwa w dowolnym Projekcie lub Wyzwaniu, podanie tych danych osobowych, może okazać się obligatoryjne.

8. Rezygnacja z podania danych osobowych o charakterze obligatoryjnym jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie lub Wyzwaniu.

9. Użytkownik ma możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem portalu Facebook.com lub Google+.

10. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości, o której mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dostępnych na indywidualnym koncie Użytkownika na portalu Facebook.com lub Google + tj. imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej e-mail.

11. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnienie w Serwisie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu profilowym na portalu Facebook.com, Google+ lub zdjęciu zamieszczonym w Profilu Użytkownika w Serwisie celem prezentacji Użytkownika

12. Organizator może kontrolować i weryfikować prawidłowość danych identyfikacyjnych Użytkowników, wskazanych w ust. 5 pkt 1) i ust. 6 powyżej, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązany.

13. Właścicielem Konta jest Użytkownik.

14. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik.

15. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Hasłem i Loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy Hasła i Loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek Hasła i Loginu do Konta. Hasło i Login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór Hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian Hasła co pewien czas (np. co 30 dni).

16. Użytkownik wskazując Login lub nazwę Użytkownika (nick) nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub pod Organizatora.

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych (w tym danych osobowych) zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści.

4. Użytkownik ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz jakiego rodzaju i zakresu usługi są na nim oferowane.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu i usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Organizatora.

§6
Odstąpienie/Wypowiedzenie Umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć poprzez przesłanie do Organizatora oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 https://millionyou.com/assets/Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu.pdf do Regulaminu. Oświadczenie to może być również złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Organizatora: [email protected].

3. Organizator niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadku wykorzystania Utworu przesłanego przez Użytkownika do Projektu/Wyzwania przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, za jego wyraźną zgodą lub odebrania/wykorzystania przez Użytkownika nagrody/nominacji przyznanej w ramach Projektu/Wyzwania przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2) w przypadku zawarcia z Organizatorem Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie do Organizatora prośby o usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu. Prośba o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Organizatora: [email protected]. Użytkownik upoważniony jest do podania powodu rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika nie powoduje jednoczesnego wypowiedzenia/wygaśnięcia licencji, o której mowa w §7 ust. 4-9 Regulaminu.

6. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku:

1) przeprowadzania przez Użytkownika działań promocyjno – marketingowych lub reklamowych jakichkolwiek produktów, usług, działalności własnej lub innej osoby, w szczególności poprzez przesyłanie przez Użytkownika niezamówionych informacji handlowych lub rozsyłanie tzw. spamu,

2) wprowadzania w błąd co do osoby Użytkownika,

3) naruszania przez Użytkownika czci i godności oraz innych praw (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich,

4) naruszania przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,

5) wykorzystywania przez Użytkownika informacji udostępnianych w Serwisie do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem,

6) dyskryminacji przez Użytkownika osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

7) rozpowszechniania przez Użytkownika treści pornograficznych,

8) publikowania przez Użytkownika informacji i materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, uznawanych powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,

9) dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,

10) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział Użytkownika w Projekcie/Wyzwaniu o których mowa w §4 ust. 2 oraz niepoinformowania Organizatora o wystąpieniu bądź zmianie tych okoliczności

11) używania wielu Kont przez jednego Użytkownika,

12) korzystania przez Użytkownika z programów automatyzujących wykonywanie Czynności,

13) korzystania przez Użytkownika z programów i narzędzi masowo przekierowujących ruch do Serwisu i wykonywanych Czynności,

14) korzystania przez Użytkownika ze stron i programów typu autosurf i Proxy, 16) dostarczania przez Użytkowników w ramach Serwisu i prowadzonych Projektów/Wyzwań treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z treścią art. 8 § 3 lit b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

15) ingerowania w kod źródłowy Serwisu oraz kopiowania go w szczególności w celu osiągnięcia korzyści.

7. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

8. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora nie jest jednoznaczne w wypowiedzeniem/wygaśnięciem licencji, o której mowa w §7 ust. 4-9 Regulaminu.

9. W przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1)- 16) powyżej, Organizator uprawniony jest do czasowej dezaktywacji Konta Użytkownika, którego dotyczą te podejrzenia, jak również do zaprzestania udostępniania w Serwisie Utworów/treści przez niego przesłanych. W przypadku potwierdzenia tych podejrzeń Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§7
Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu (zarówno do programu komputerowego jak i wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie przez Organizatora), z zastrzeżeniem Utworów, do których Organizator otrzymał licencje zgodnie z ust. 4-9 poniżej, w szczególności prawa do logotypu Organizatora, wyglądu Serwisu, Projektów/Wyzwań przeprowadzanych w Serwisie, przysługują wyłącznie Organizatorowi.

2. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku, a jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Użytkowników lub inne osoby nieuprawnione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.

3. Zamieszczając Utwór lub inną treść w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:

1) przysługują mu wszelkie prawa autorskie lub jest zgodnym z prawem dysponentem majątkowych praw autorskich do Utworu jako całości, jak również do poszczególnych jego elementów, tym samym jest uprawniony do zamieszczenia Utworu i jego poszczególnych elementów w Serwisie, bez naruszania praw (majątkowych i osobistych) osób trzecich oraz dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych prawnie chronionych tajemnic, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i innych praw chronionych,

2) posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek (w tym głos) został wykorzystany w Utworze, na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach Utworu tego wizerunku ( w tym głosu),

3) posiada zgody właściwych osób na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach Utworu obiektów ich wnętrza i wyposażenia,

4) jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji, o której mowa ust. 4-9 poniżej,

5) nie istniały i nie istnieją żadne ograniczenia natury prawnej lub faktycznej, w wyniku których udzielenie licencji do Utworów byłoby nieważne lub nieskuteczne,

6) jest świadomy odpowiedzialności prawnej za wszelkie konsekwencje wynikające z zamieszczenia w Serwisie Utworu lub innych treści stanowiących przedmiot własności intelektualnej.

4. Zamieszczając Utwór w Serwisie, Użytkownik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie Licencji na okres 5 (słownie: pięciu) lat, po upływie których Licencja przekształca się w Licencję na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia Licencji z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje upoważnienie Organizatora do korzystania z Utworu lub jego poszczególnych elementów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 oraz 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a w szczególności:

1) prawo do modyfikacji Utworów, sporządzania ich opracowań, dostępu do kodu źródłowego (w przypadku programów komputerowych) i zmiany kodu źródłowego oraz utrwalania i zwielokrotniania utrwalonego materiału w całości lub w części, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku każdą możliwą techniką/systemem/rodzajem zapisu, w tym na papierze, kliszach, taśmach, na płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD-Romie i plikach MP3, na innych nośnikach zapisu magnetycznego, lub cyfrowego, nośnikach światłoczułych, umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu komputera, przy wykorzystaniu techniki drukarskiej, reprograficznej, technik multimedialnych dostępnych w chwili akceptacji Regulaminu (w tym techniki cyfrowej i zapisu magnetycznego oraz światłoczułego); poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet,

2) prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworu – wytworzonych przez Organizatora (lub osobę trzecią na zamówienie Organizatora) – nośników z Utworem i jego fragmentami bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także – na zastosowany nośnik materialny, w tym VCD, DVD, plików cyfrowych, CD, plików cyfrowych,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny, niż określony w pkt 2) powyżej:

a) publiczne wyświetlenie lub odtworzenie Utworu na pokazach otwartych, zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych- niezależnie od rodzaju i wielkości widowni,

b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym tj. w sieci internet (w szczególności na profilach/kanałach Organizatora lub jego następcy prawnego w mediach społecznościowych, w serwisie Youtube.com, na stronie internetowej Organizatora lub jego następcy prawnego, w tym w serwisach typu video on demand, w sieciach intranet i innych sieciach komputerowych),

c) emitowanie, nadawanie, reemitowanie oraz równoczesne nadawanie lub emitowanie w kinach lub stacjach telewizyjnych.

5. Łącznie z udzieleniem Licencji do każdego Utworu, Użytkownik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Utworu oraz do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych osobom trzecim – w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych powyżej. Zgoda obejmuje w szczególności dokonywanie zmian, skrótów, przeróbek, tłumaczeń lub adaptacji Utworu, w tym wtórne wykorzystanie w całości lub w części lub jako część innych utworów.

6. Organizator jest uprawniony do upoważnienia osób trzecich do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej Licencji (sublicencja).

7. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania stworzonych przeze Użytkowników Utworów.

8. Zamieszczając Utwór w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworu w zakresie:

1) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu nieograniczonej liczbie osób,

2) nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Utworu oraz w trakcie korzystania z niego.

9. Użytkownik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu praw, o których mowa w ust. 8 powyżej.

§8
Odpowiedzialność

1. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w §7 ust. 3 Regulaminu okażą się niezgodne z prawdą, wskutek czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec Użytkownika roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej. Organizator niezwłocznie poinformuje Użytkownika w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią ww. roszczeń.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wiąże Użytkownika również po usunięciu z Serwisu Utworu naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

3. Organizator niezwłocznie poinformuje Użytkownika (za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) o skierowaniu przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczeniem przez tego Użytkownika Utworu w Serwisie.

4. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że przesłany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Utwór lub inna treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa/dobra osobiste osób trzecich, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia go z Serwisu lub uprzedniej odmowy jego zamieszczenia w Serwisie.

5. Organizator informuje, że w przypadkach przewidzianych przepisami prawa przekaże na żądanie właściwego sądu lub organu posiadane przez siebie informacje o Użytkowniku objęte tym żądaniem, w tym adresy IP Użytkownika, z których dokonywał on logowania do Serwisu.

6. Organizator informuje, że Utwory oraz inne treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być publicznie dostępne dla osób korzystających z Serwisu z możliwością ich odtwarzania w miejscu i czasie przez nich wybranym.

7. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia Organizatorowi informacji o komentarzu naruszającym Regulamin lub zasady współżycia społecznego wykorzystując w tym celu przycisk zgłoś nadużycie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uprzedniej moderacji Utworów przesyłanych do Projektów/Wyzwań oraz niezbędnej moderacji komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników odnoszących się do danych Utworów w zakresie wskazanym w §6 ust. 6.

9. W przypadku otrzymywania przez Użytkownika niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (tzw. Spamu), Użytkownik proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi wyeliminowania niepożądanych działań w tym zakresie.

§9
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury Rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta, uzupełnienia Profilu oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu jest:

1) posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies,

2) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3) posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

§10
Pliki cookies, logi

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Podczas korzystania z Serwisu nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

§ 11
Dane Osobowe

1. Użytkownik wyraża zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, na Koncie Użytkownika oraz w załącznikach do Regulaminu w celu aktywnego korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownik wyraża zgodę wobec Organizatora oraz Spółek z Grupy EY na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, na Koncie Użytkownika oraz załącznikach do Regulaminu dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik wyraża zgodę wobec Organizatora oraz Spółek z Grupy EY na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Użytkownik jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator oraz Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe Organizatora oraz Spółek z Grupy EY znajdują się w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 1 pkt 22) Regulaminu.

5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora oraz Spółki z Grupy EY w ich biznesowej działalności.

6. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Serwisu oraz realizacją tych usług przez Organizatora oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy EY, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

7. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności wskazane w §4 ust. 5-6 Regulaminu.

8. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

9. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w tym celu Użytkownicy, są proszeni o kontakt z Organizatorem na adres e-mail: [email protected] W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

11. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowe w w §4 ust. 5 Regulaminu jest warunkiem dostępu do Serwisu, brak podania tych danych uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych określonych w §4 ust. 6 pkt. 1 – 4 jest warunkiem udziału w Projektach/Wyzwaniach przez Użytkownika, brak podania tych danych uniemożliwi Użytkownikowi udział w Projektach/Wyzwaniach.

12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

13. Kontakt do inspektora danych osobowych: [email protected].

14. W przypadku wprowadzenia do Serwisu danych osobowych przez Użytkownika, które nie dotyczą Użytkownika lub wprowadzenia danych osobowych Użytkownika przez osobę trzecią, Użytkownik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Organizatora oraz Spółek z Grupy EY dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 4-13 niniejszego paragrafu.

§ 12
Postępowanie Reklamacyjne

1. Każdy Użytkownik upoważniony jest do składania Organizatorowi reklamacji oraz zapytań związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje lub zapytania można przesyłać na adres: EY Crowdsourcing sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7 01- 066 Warszawa lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail: [email protected].

3. Użytkownicy proszeni są o wskazywanie w treści reklamacji/zapytania nieprawidłowości, które spowodowały jego przesłanie.

4. Reklamacja/zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko składającego ją Użytkownika.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

6. W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało przesłane.

7. Organizator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Użytkownika zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Użytkownika pierwotnych informacji.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie millionyou.com/regulamin.

3. Serwis nie jest w żaden sposób sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.com, będący własnością Facebook.Inc.

4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian w obowiązującym prawie lub z powodu zmian funkcjonalności Serwisu w celu zapewnienia jego Użytkownikom dogodniejszych warunków korzystania z usług oferowanych przez Organizatora.

5. Korzystanie z Serwisu po zmianie jego Regulaminu poprzedzone będzie zapytaniem Użytkowników o wyrażenie zgody na przestrzeganie nowej treści Regulaminu.

6. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona w Serwisie w dniu 1 luty 2019 r.