Menu

REGULAMIN PROJEKTU

Wszystko kręci się wokół Ciebie

PREAMBUŁA

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Projektu”) dotyczy projektu pod hasłem „Wszystko kręci się wokół Ciebie”, (zwanego dalej: „Projektem”), którego organizatorem jest EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01–066 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455104, NIP: 5213645781, kapitał zakładowy 50 000, 00 zł, będąca członkiem globalnej sieci firm Ernst & Young. (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Projekt realizowany jest na zlecenie Banku Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02- 593 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP: 5260212931, kapitał zakładowy 1 213 116 777, 00 zł, wpłacony w całości (zwanej dalej „Zamawiającym”).

3. Każdy Autor zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Projektu. Wyrażenie przez Autora zgody na przestrzeganie Regulaminu Projektu podczas przesyłania Dzieła do Projektu równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu Projektu. Brak wyrażenia tej zgody równoznaczny jest z rezygnacją z przesłania Dzieła do Projektu.

4. Projekt realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem Projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Regulamin Projektu udostępniony został w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się z nim przed przesłaniem Dzieła do Projektu. Projekt realizowany jest za pośrednictwem Serwisu oraz strony internetowej dostępnej pod adresem konkursbankmillennium.pl. (zwanej dalej: „Stroną Projektu”).

6. Organizator może udostępniać na Stronie Projektu treści marketingowe zarówno Organizatora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.

7. Autor świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i udział w Projekcie może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Autorów przez osoby nieuprawnione, dlatego Autorzy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Autorów programów antywirusowych.Organizator dołoży wszelkich starań aby Strona Projektu była należycie zabezpieczona, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. Udział w Projekcie jest dobrowolny oraz nieodpłatny. Autor ponosi jednak ewentualne koszty związane z przygotowaniem Dzieła, jak również jego prawidłowym zgłoszeniem do Projektu (np. koszty połączeń internetowych).

§ 1
Definicje

1. Z zastrzeżeniem definicji uwzględnionych w Preambule, dla potrzeb Regulaminu Projektu następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:

1) Autor – osoba fizyczna powyżej 13 roku życia będąca twórcą (w rozumieniu art. 8 Ustawy) Dzieła, zgłaszająca je do Projektu, z zastrzeżeniem, że osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w Projekcie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2) Dzieło– film lub etiuda filmowa zgłoszona przez Autora do Projektu, stanowiąca utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy,

3) Facebook– portal społecznościowy dostępny pod adresem www.facebook.com.

4) Jury Projektu – powołane przez Organizatora w porozumieniu z Zamawiającym gremium, oceniające zgodność nadesłanych Dzieł z kryteriami o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu,

5) Nagroda– przyznawany przez Organizatora po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym ekwiwalent dla Autora Dzieła wybranego przez Jury Projektu zgodnie z kryteriami, o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu, w wysokości wskazanej w §7 ust. 3 pkt 1)-3) Regulaminu Projektu.

6) Nagroda Publiczności – Nagroda w wysokości wskazanej w §7 ust. 3 pkt 4) Regulaminu Projektu, przyznawana dla Autora Dzieła, które uzyska najwięcej głosów Publiczności, zgodnie z §5 ust. 13 Regulaminu Projektu.

7) Nominacja – przyznawany przez Organizatora po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym ekwiwalent dla Autora Dzieła wybranego przez Jury Projektu zgodnie z kryteriami, o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu, w wysokości wskazanej w §7 ust. 3 pkt 5) Regulaminu Projektu.

8) Publiczność – osoby fizyczne, posiadające dostęp do sieci Internet, biorące udział w głosowaniu na najlepsze Dzieło zgodnie z §5 ust. 13 Regulaminu Projektu.

9) Serwis- serwis internetowy dostępny pod adresem millionyou.pl.

10) Spółki z Grupy EY – spółki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

11) Ustawa – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.),

12) Utwory wchodzące w skład Dzieła– scenariusz, dialogi, zdjęcia, reżyseria, utwory muzyczne i inne utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy wchodzące w skład Dzieła, z wyjątkiem wykorzystanych w Dziele utworów muzycznych, do których Autor Dzieła uzyskał odpowiednią licencję.

§ 2
Prawa i obowiązki Autora

1. Każdy Autor ma obowiązek korzystać ze Strony Projektu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw osób trzecich.

2. Autor zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

3. Autor zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Strony Projektu żadnych bezprawnych treści.

4. Autor ma świadomość jakiej tematyki jest Strona Projektu oraz jakiego rodzaju Projekt jest na niej przeprowadzany.

5. Autor jest uprawniony do korzystania ze Strony Projektu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Projektu w celu prowadzenia przez Autora działalności, która naruszałaby interes Organizatora.

§3
Harmonogram

1. Realizacja Projektu nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem:

1) Ogłoszenie Projektu 25 kwietnia–2017 roku,

2) Termin nadsyłania Dzieł 5 czerwca–2017 roku, do godz. 16:00,

3) Głosowanie Publiczności - od 16 czerwca 2017 roku od godz. 16:00, do 3 lipca 2017 r. do godz. 16:00,

4) Ogłoszenie wyników Projektu (z wyjątkiem wyników głosowania Publiczności)- 16 czerwca 2017 roku,

5) Ogłoszenie wyników głosowania Publiczności- 4 lipca2017 roku,

6) Wypłacenie Nominacji/Nagród dla Autorów Nominowanych/Nagrodzonych Dzieł– 30 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora Umowy, o której mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu Projektu.

2. Wyniki Projektu ogłoszone zostaną na Stronie Projektu w zakładce „Wyniki”.

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie Autorzy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).

2. W Projekcie nie mogą brać udziału:

1) pracownicy Organizatora,

2) członkowie Jury Projektu,

3) osoby fizyczne pozostające istotnymi udziałowcami któregokolwiek podmiotu, będącego klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young (w Polsce i na świecie). Dowiedz się więcej [millionyou.pl/regulacje],

4) osoby fizyczne, które pełnią funkcje zarządcze lub nadzorcze w podmiocie, który jest klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na świecie).

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1)-4) powyżej, tj. małżonek, krewni w linii prostej, krewni w linii bocznej oraz powinowaci do czwartego stopnia (dalej: „Rodzina”).

3. Autor niezwłocznie poinformuje Organizatora o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej okoliczności faktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-5) powyżej, jeśli zmiana ta nastąpi w okresie trwania Projektu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3 powyżej, warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

1) posiadanie aktywnego, indywidualnego Konta w Serwisie,

2) akceptacja Regulaminu Projektu,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Autora, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu Projektu,

4) załączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie (w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych), której wzór dostępny jest na Stronie Projektu w zakładce „Materiały do pobrania”.

5) załączenie zgód na wykorzystanie wizerunku osób występujących w Dziele, których wzory dostępne są na Stronie Projektu w zakładce „Materiały do pobrania”.

5. Rejestracja oraz logowanie na Stronie Projektu następuje za pośrednictwem Serwisu zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem [https://millionyou.pl/assets/Regulamin_Serwisu_Millionyou.pdf].

§5
Cel i Zasady Projektu

1. Celem Projektu jest wyłonienie najlepszego zdaniem Jury Projektu Dzieła ukazującego, że gdziekolwiek jesteś, cokolwiek ciekawego robisz, aplikacja mobilna Banku Millennium daje Ci wolność i możliwość korzystania z życia w pełni. Dzieło musi być zgodne z kryteriami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

2. Każdy Autor może zgłosić do Projektu dowolną liczbę Dzieł.

3. Czas trwania Dzieła nie może przekraczać 30 s. (słownie: trzydziestu sekund), z zastrzeżeniem, że we wskazanym czasie obligatoryjnie uwzględnić należy planszę lub logotyp Zamawiającego, które dostępne są na Stronie Projektu w zakładce „Materiały do pobrania”.

4. Dzieło można zgłosić do Projektu wyłącznie poprzez przesłanie go do Organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na Stronie Projektu, w zakładce „Wgraj film”.

5. Dzieło może zostać skutecznie przesłane do Organizatora wyłącznie w jednym z następujących formatów: mov., mpg., mp4., lub avi., przy czym wielkość przesyłanego pliku nie może przekraczać 500 MB (po skompresowaniu).

6. Każde Dzieło przed jego dopuszczeniem do Projektu podlega obligatoryjnej moderacji dokonywanej przez Organizatora. Czas na moderację każdego Dzieła wynosi 2 dni robocze. Moderacja dokonywana będzie zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 7-10 poniżej.

7. Organizator uprawniony jest do niedopuszczenia lub późniejszego wykluczenia Dzieła z Projektu w następujących przypadkach:

1) niezgodności Dzieła z Regulaminem Projektu,

2) naruszenia przez Autora Dzieła obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy lub ustawy z dnia 30 czerwca 2001 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r. poz. 1410 ze zm.) tj. przesłania Dzieła, które narusza majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich lub zawierającego logotyp innej marki niż Zamawiającego,

3) naruszenia ogólnie przyjętych norm społeczno- obyczajowych lub zasad współżycia społecznego, w szczególności zamieszczenia w Dziele treści wulgarnych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

4) zamieszczenia w Dziele treści pornograficznych,

5) zamieszczenia w Dziele treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział Autora w Projekcie, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3)-5) oraz niepoinformowania Organizatora o wystąpieniu bądź zmianie tych okoliczności.

7) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Projektu.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia Dzieła do Projektu po upływie terminu nadsyłania Dzieł, określonego w §3 ust. 1 pkt 2), jednak nie później niż 24 godziny po upływie tego terminu oraz wyłącznie z ważnych powodów (w szczególności w przypadku awarii Serwisu lub Strony Projektu z przyczyn leżących po stronie Organizatora).

9. W przypadku negatywnego wyniku moderacji z powodów, o których mowa w ust. 7 pkt 1)-5) powyżej, Autor uprawniony jest do usunięcia przyczyn, które spowodowały niedopuszczenie lub wykluczenie Dzieła z Projektu oraz ponownego przesłania Dzieła do Organizatora w terminie 48 godzin od momentu otrzymania przez tego Autora informacji o przyczynach niedopuszczenia lub wykluczenia Dzieła z Projektu. W przypadku Dzieł przesłanych w ostatnich dwóch dniach terminu nadsyłania Dzieł, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2), Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia poprawionych Dzieł do Projektu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Projektu.

10. Każdy Autor, który prześle Dzieło nie później niż 10 dni przed zakończeniem terminu nadsyłania Dzieł, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Projektu ma możliwość uzyskania opinii profesjonalisty o przesłanym Dziele. Skorzystanie z tej możliwości następuje po wybraniu opcji „Pragnę otrzymać recenzję mojego filmu”.

11. Organizator po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym ustali skład Jury Projektu gwarantując jednocześnie jego pełną niezależność.

12. Ocena Dzieł przez Jury Projektu przebiegać będzie według następujących kryteriów:

1) wywiązanie się z zadania zamieszczonego na Stronie Projektu,

2) walory artystyczne Dzieła, takie jak:

a) pomysł,

b) wkład pracy,

c) walory produkcyjne,

d) scenariusz,

e) zdjęcia,

f) gra aktorska,

g) reżyseria,

h) montaż.

3) zgodność z Regulaminem Projektu i jego tematyką.

13. Ocena Dzieł przez Publiczność w celu umożliwienia późniejszego przyznania Nagrody Publiczności przebiegać będzie poprzez oddanie głosu na Stronie Projektu przy wykorzystaniu opcji „Oddaj głos na ten film” zamieszczonej pod każdym Nominowanym uprzednio Dziełem.

14. Oddanie głosu, o którym mowa w ust. 13 powyżej możliwe jest jednorazowo na każde Nominowane Dzieło. Celem zapewnienia bezpieczeństwa głosowania Publiczności, oddanie głosu wymaga posiadania przez głosującego indywidualnego konta w serwisie Facebook.

§6
Zobowiązania/Oświadczenia Autorów Dzieł

1. Zgłaszając Dzieło do Projektu, jego Autor oświadcza, że:

1) posiada majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Dzieła jako całości jak również do poszczególnych Utworów wchodzących w skład Dzieła, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej,

2) posiada majątkowe prawa autorskie lub dysponuje w sposób zgodny z prawem majątkowymi prawami autorskimi do wykorzystanych w Dziele utworów muzycznych z zastrzeżeniem, iż przedmiotowe utwory muzyczne mogą być udostępnione przez ich twórców na podstawie Licencji CC-BY, CC0 lub należeć mogą do Domeny Publicznej, natomiast Dzieło jako całość jest wynikiem procesu twórczego Autora oraz jest odrębnym przedmiotem majątkowych praw autorskich, w których wyłącznym posiadaniu jest jego Autor,

3) Dzieło nie stanowi utworu zależnego (opracowania) innych utworów, w stosunku do których Autorowi nie przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw zależnych,

4) przysługujące Autorowi autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Dzieła nie zostały w żaden sposób ograniczone, w szczególności na rzecz osoby trzeciej, jak również (w przypadku wykorzystania utworów muzycznych, do których prawa przysługują na podstawie udzielonej przez ich twórcę Licencji CC-BY), iż twórcy żadnego z elementów nie przysługuje prawo do niezbywalnego wynagrodzenia lub nie występuje przymusowe pośrednictwo osób trzecich w zarządzaniu prawami autorskimi do wykorzystanego utworu muzycznego,

5) korzystanie z Dzieła na podstawie udzielonej licencji, o której mowa w §8 Regulaminu Projektu nie będzie wymagać uzyskania zgód osób trzecich, w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych prawnie chronionych tajemnic, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i innych praw chronionychw tym także przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.),

6) uzyskał wszelkie wymagane zgody twórców Utworów wchodzących w skład Dzieła oraz artystów wykonawców lub innych osób występujących w Dziele, na wykorzystanie ich dóbr osobistych (imion, nazwisk, twórczości, wizerunku, głosu) jak również na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach Dzieła tych dóbr osobistych w zakresie określonym w §8 Regulaminu Projektu,

7) uzyskał zgody właściwych osób na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w Dziele obiektów ich wnętrza i wyposażenia,

8) Dzieło i Utwory wchodzące w skład Dzieła, nie zostały stworzone na zamówienie Autora lub osoby trzeciej/osób trzecich,

9) Dzieło i Utwory wchodzące w skład Dzieła nie zostały stworzone przez członków Jury Projektu, pracowników lub współpracowników Organizatora, osób o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3)-4) lub przy ich udziale bądź wsparciu, a także członków ich Rodzin,

10) Dzieło nie stanowi reklamy innej marki niż marka Zamawiającego, innych usług, lub działalności własnej Autora lub osoby trzeciej, oraz nie zawiera lokowania innych produktów lub usług,

11) przysługują mu pełne prawa do stworzenia i rozpowszechnienia dzieł zależnych do Dzieła oraz do wszelkich elementów wykorzystanych w Dziele.

2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z winy Autora lub niezachowania przez Autora zasad należytej staranności, wskutek czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora lub Zamawiającego uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec Autora roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej. Organizator niezwłocznie poinformuje Autora w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią ww. roszczeń, jak również w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu praw autorskich, lub innych praw osób trzecich od administratora serwisu lub portalu, na którym opublikowano Dzieło, zgodnie z ust. 7 poniżej.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wiąże Autora również po usunięciu ze Strony Projektu jego Dzieła naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

4. Organizator informuje, że w przypadkach przewidzianych prawem na każde wezwanie sądu lub uprawnionych organów przekaże posiadane przez siebie informacje o Autorze określone w właściwym żądaniu.

5. Każdy Autor zobowiązuje się zachować oryginalną wersję Dzieła (istniejącą przed skompresowaniem) i przekazać ją Organizatorowi na jego żądanie pod rygorem wykluczenia Dzieła z Projektu.

6. Organizator informuje, że Dzieła zamieszczane przez Autorów na Stronie Projektu mogą być publicznie dostępne dla osób korzystających ze Strony Projektu z możliwością ich odtwarzania w miejscu i czasie przez nich wybranym.

7. Przesyłając Dzieło do Projektu, jego Autor oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie lub emisję swojego Dzieła w sposób i w celu określonym w ust. 6 lub w celu promocji Projektu w serwisie Youtube.com oraz Facebook.

§ 7
Nagrody/Nominacje

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Nominowanymi/Nagrodzonymi Autorami Dzieł, wykorzystując do tego celu dane przesłane przez nich podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas przesyłania Dzieła do Projektu.

2. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie lub na Stronie Projektu imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy Nominowanego/Nagrodzonego Autora Dzieła.

3. W Projekcie zostaną przyznane następujące Nagrody:

1) Nagroda za I miejsce w wysokości 12. 000, 00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy),

2) Nagroda za II miejsce w wysokości 8.000, 00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy),

3) Nagroda za III miejsce w wysokości 5.000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

4) Nagroda Publiczności w wysokości 5.000, 00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy),

5) 10 Nominacji w wysokości 1.000, 00 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) każda.

4. Nagrody zostaną przyznane Autorom wybranym spośród Autorów uprzednio Nominowanych Dzieł.

5. Łączeniu nie podlegają Nagrody za I, II oraz III miejsce za jedno Dzieło. Jeden Autor nie może otrzymać dwóch Nominacji za jedno Dzieło.

6. Wszelkie decyzje Jury Projektu w zakresie zarówno Nominacji jak i Nagradzania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Wszelkie Nagrody/Nominacje zostaną wypłacone po podpisaniu oraz doręczeniu Organizatorowi przez Autora umowy przenoszącej przez Autora na Organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie wskazanym w §8 Regulaminu Projektu, prawa pokrewne do Dzieła (w zakresie praw do artystycznych wykonań oraz praw do wideogramu), oraz udzieleniu zezwoleń na tworzenie, korzystanie i rozporządzanie prawami do dzieł zależnych, powstałych na podstawie Dzieła (dalej: „Umowy”). Odmowa podpisania Umowy przez Autora jest równoznaczna z rezygnacją z przyznanej Autorowi Nagrody/Nominacji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator uprawniony jest do przyznania tej Nagrody/Nominacji Autorowi innego Dzieła.

8. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, będący jego integralną częścią.

9. Nagrody oraz Nominacje zostaną przekazane Nagrodzonym/Nominowanym Autorom na rachunek bankowy wskazany przez Nagrodzonego/Nominowanego Autora. Od kwoty stanowiącej Nagrodę/Nominację odliczona zostanie kwota należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze zm.).

10. Nominowanemu/Nagrodzonemu Autorowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do przyznanej Nominacji/Nagrody na osobę trzecią.

§ 8
Zakres Licencji

1. Przesyłając Dzieło do Projektu Autor udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji do korzystania z Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową: - w formatach: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid audio, a2bmusic, Compac Flash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1V, VOB. - na nośnikach: audiowizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych, CD- ROM, CD ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G (Karaoke CD), VCD, SVCD, DVD, DVDD+ +RW, DVD RR, DVD - RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, płyty gramofonowe (LP), minidisc, BETA, DAT, HDD, dyskietki, VHS, VIDEO 8,

2) nadawania za pomocą fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany),

3) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową,

4) w zakresie obrotu egzemplarzami Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła, na których je i/lub ich elementy utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

5) eksploatacja za pomocą technologii true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, sigle, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i gry komputerowe, video, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS),

6) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie w szczególności na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni,

7) merchandisingu, w tym komercyjnego wykorzystywania (z wyjątkiem stacji telewizyjnych) postaci, utworów, nazw i/lub opisów bohaterów, powiedzonek, sloganów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementy i motywów Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła, oraz materiałów i gadgetów stworzonych na ich podstawie,

8) w zakresie rozpowszechniania Dzieła i/lub Utworów wchodzących w skład Dzieła oraz ich elementów w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,

9) wykorzystanie w programach radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz w reklamie radiowej, ulicznej i w inny sposób; prawo powyższe dotyczące reklamy obejmie dobra i usługi wszelkiego rodzaju,

10) prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci LAN, systemów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), bezprzewodowych sieci radiowych (WIFI itp.) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych telefonii 2G (GSM) i 3G (UMTS) oraz na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie,

11) wprowadzanie zapisów poszczególnych Utworów wchodzących w skład Dzieła do sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych (mobilnych) w miejscu i czasie przez nich wybranych,

12) wprowadzanie zapisów poszczególnych Utworów wchodzących w skład Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików, - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

13) emitowanie, nadawanie, reemitowanie oraz równoczesne nadawanie lub emitowanie Dzieła w kinach oraz stacjach telewizyjnych.

14) w zakresie praw zależnych - zezwolenie dotyczy w szczególności - prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła - prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów, stopklatek, kontynuacji, adaptacji, ponownej ekranizacji, tłumaczenia na wybrane języki oraz opracowania innej jego wersji oraz korzystania z nich w zakresie audiowizualnej eksploatacji na polach wymienionych w pkt od 1 – 13 niniejszego ustępu oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dzieła i Utworów wchodzących w skład Dzieła.

2. Organizator jest uprawniony do upoważnienia osób trzecich do korzystania z Dzieła lub Utworów wchodzących w skład Dzieła w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja).

3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania stworzonych przez Autorów Dzieł.

4. Przesyłając Dzieło do Projektu, Autor zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Dzieła oraz Utworów wchodzących w skład Dzieła w zakresie:

1) decydowania o oznaczaniu Dzieła lub Utworów wchodzących w skład Dzieła swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnianiu go anonimowo,

2) nienaruszalności treści i formy Dzieła lub Utworów wchodzących w skład Dzieła,

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła lub Utworów wchodzących w skład Dzieła nieograniczonej liczbie osób,

4) nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Dzieła lub Utworów wchodzących w skład Dzieła oraz w trakcie korzystania z niego.

5. Autor upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu praw, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 9
Dane Osobowe

1. W celu prawidłowego i skutecznego przesłania Dzieła do Projektu Autor jest zobowiązany uzupełnić Konto w Serwisie o następujące dane osobowe niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Projekcie i przeprowadzenia Projektu, tj. nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko. Rezygnacja z podania tych danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.

2. Przesłanie Dzieła do Projektu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje, że:

1) pełna nazwa Organizatora brzmi EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) siedziba Administratora znajduje się w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01- 066 Warszawa,

3) dane osobowe Autorów zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Projektu oraz prowadzenia sprawnej komunikacji z jego uczestnikami - Autorami przesłanych Dzieł.

4) Autor ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,

5) podanie danych osobowych przez Autorów ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

5. Autor niniejszym upoważnia Organizatora do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu oraz Spółkom z Grupy EY w celu określonym w ust. 4 pkt 3) powyżej. Pełna nazwa oraz dane teleadresowe Spółek z Grupy EY można znaleźć pod linkiem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu wypełnianym przez Autora podczas rejestracji/po zalogowaniu w Serwisie lub podczas przesyłania Dzieła do Projektu przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 10
Wymagania techniczne

1. Warunkiem skutecznego przesłania Dzieła do Projektu jest:

1) posiadanie przez Autora dostępu do Sieci Internet,

2) posiadanie przez Autora indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3) posiadanie przez Autora jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

4) posiadanie przez Autora Kontaw Serwisie,

2. Warunkiem skutecznego oddania głosu w głosowaniu Publiczności jest posiadanie indywidualnego konta w serwisie Facebook.

§ 11
Postępowanie reklamacyjne/Odstąpienie

1. Każdy Autor uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzania Projektu przez Organizatora.

2. Reklamacje można przesyłać na adres: EY Crowdsourcing sp. z o.o.
Ul. Burakowska 5/7
01- 066 Warszawa,
lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail: platformamillionyou@pl.ey.com

3. Składając reklamacje Autor proszony jest o wskazanie w jej treści nieprawidłowości, które spowodowały jej zgłoszenie.

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Autora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Autor może wyrazić zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja została przesłana.

7. Przedmiotem reklamacji nie powinny być w szczególności wady, usterki lub niemożność przesłania Dzieła do Projektu, spowodowane:

1) niespełnieniem przez Autora wymagań technicznych wskazanych w §10 Regulaminu Serwisu,

2) błędami, pomyłkami Autora,

3) nieprawidłowym korzystaniem przez Autora z sieci Internet/przeglądarki internetowej/łączy telekomunikacyjnych.

8. Organizator może zwrócić się do Autora z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Autora zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Autora pierwotnych informacji.

9. Autorowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Projekcie (rozumianego jako akceptacja Regulaminu Projektu) przez cały czas jego trwania, tj. do momentu ogłoszenia wyników Projektu, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu od może zostać przesłane zgodnie z ust. 2 powyżej.

10. Organizator niezwłocznie prześle Autorowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Autora, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Projektu wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. zmian w obowiązującym prawie, awarii Serwisu lub Strony Projektu oraz siły wyższej rozumianej jako sytuacja niemożliwa do przewidzenia oraz niezależna od Organizatora, której Organizator nie miał możliwości skutecznie zapobiec. Zmiana Regulaminu Projektu poprzedzona będzie poinformowaniem Autorów o fakcie jej dokonania, jej zakresie oraz dniu wejścia w życie, oraz prośbą o ponowną akceptację nowej treści Regulaminu Projektu.

2. Projekt nie jest w żaden sposób sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook, będący własnością Facebook.Inc.

3. Autorzy mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu Projektu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin Projektu można pobrać w formie pliku PDF. [millionyou.pl/assets/Regulamin_Konkursu_BankMillennium.pdf].

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Projektu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921.

5. Regulamin Projektu opublikowany został w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Załącznik nr 1.