Menu

REGULAMIN PROJEKTU

Wszystko kreci sie wokól Ciebie

PREAMBULA

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Projektu”) dotyczy projektu pod haslem „Wszystko kreci sie wokól Ciebie”, (zwanego dalej: „Projektem”), którego organizatorem jest EY Crowdsourcing spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01–066 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000455104, NIP: 5213645781, kapital zakladowy 50 000, 00 zl, bedaca czlonkiem globalnej sieci firm Ernst & Young. (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Projekt realizowany jest na zlecenie Banku Millennium spólki akcyjnej z siedziba w Warszawie, adres: ul. Stanislawa Zaryna 2A, 02- 593 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP: 5260212931, kapital zakladowy 1 213 116 777, 00 zl, wplacony w calosci (zwanej dalej „Zamawiajacym”).

3. Kazdy Autor zobowiazany jest zapoznac sie z postanowieniami Regulaminu Projektu. Wyrazenie przez Autora zgody na przestrzeganie Regulaminu Projektu podczas przesylania Dziela do Projektu równoznaczne jest z pelna i swiadoma akceptacja Regulaminu Projektu. Brak wyrazenia tej zgody równoznaczny jest z rezygnacja z przeslania Dziela do Projektu.

4. Projekt realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem Projektu oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

5. Regulamin Projektu udostepniony zostal w sposób umozliwiajacy nieodplatne zapoznanie sie z nim przed przeslaniem Dziela do Projektu. Projekt realizowany jest za posrednictwem Serwisu oraz strony internetowej dostepnej pod adresem konkursbankmillennium.pl. (zwanej dalej: „Strona Projektu”).

6. Organizator moze udostepniac na Stronie Projektu tresci marketingowe zarówno Organizatora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.

7. Autor swiadomy jest, ze siec Internet ma publiczny charakter i udzial w Projekcie moze sie wiazac z zagrozeniem pozyskania i modyfikowana danych Autorów przez osoby nieuprawnione, dlatego Autorzy powinni stosowac nalezyte srodki techniczne, które zminimalizuja te zagrozenia. W szczególnosci zasadne jest stosowanie przez Autorów programów antywirusowych.Organizator dolozy wszelkich staran aby Strona Projektu byla nalezycie zabezpieczona, przede wszystkim przed dostepem osób nieuprawnionych.

8. Udzial w Projekcie jest dobrowolny oraz nieodplatny. Autor ponosi jednak ewentualne koszty zwiazane z przygotowaniem Dziela, jak równiez jego prawidlowym zgloszeniem do Projektu (np. koszty polaczen internetowych).

§ 1
Definicje

1. Z zastrzezeniem definicji uwzglednionych w Preambule, dla potrzeb Regulaminu Projektu nastepujace pojecia maja znaczenie przypisane im ponizej:

1) Autor – osoba fizyczna powyzej 13 roku zycia bedaca twórca (w rozumieniu art. 8 Ustawy) Dziela, zglaszajaca je do Projektu, z zastrzezeniem, ze osoby posiadajace ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych, w tym osoby niepelnoletnie, które nie ukonczyly 18 roku zycia moga wziac udzial w Projekcie wylacznie za zgoda przedstawiciela ustawowego.

2) Dzielo– film lub etiuda filmowa zgloszona przez Autora do Projektu, stanowiaca utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy,

3) Facebook– portal spolecznosciowy dostepny pod adresem www.facebook.com.

4) Jury Projektu – powolane przez Organizatora w porozumieniu z Zamawiajacym gremium, oceniajace zgodnosc nadeslanych Dziel z kryteriami o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu,

5) Nagroda– przyznawany przez Organizatora po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym ekwiwalent dla Autora Dziela wybranego przez Jury Projektu zgodnie z kryteriami, o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu, w wysokosci wskazanej w §7 ust. 3 pkt 1)-3) Regulaminu Projektu.

6) Nagroda Publicznosci – Nagroda w wysokosci wskazanej w §7 ust. 3 pkt 4) Regulaminu Projektu, przyznawana dla Autora Dziela, które uzyska najwiecej glosów Publicznosci, zgodnie z §5 ust. 13 Regulaminu Projektu.

7) Nominacja – przyznawany przez Organizatora po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym ekwiwalent dla Autora Dziela wybranego przez Jury Projektu zgodnie z kryteriami, o których mowa w §5 ust. 12 Regulaminu Projektu, w wysokosci wskazanej w §7 ust. 3 pkt 5) Regulaminu Projektu.

8) Publicznosc – osoby fizyczne, posiadajace dostep do sieci Internet, biorace udzial w glosowaniu na najlepsze Dzielo zgodnie z §5 ust. 13 Regulaminu Projektu.

9) Serwis- serwis internetowy dostepny pod adresem millionyou.pl.

10) Spólki z Grupy EY – spólki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

11) Ustawa – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.),

12) Utwory wchodzace w sklad Dziela– scenariusz, dialogi, zdjecia, rezyseria, utwory muzyczne i inne utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy wchodzace w sklad Dziela, z wyjatkiem wykorzystanych w Dziele utworów muzycznych, do których Autor Dziela uzyskal odpowiednia licencje.

§ 2
Prawa i obowiazki Autora

1. Kazdy Autor ma obowiazek korzystac ze Strony Projektu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, majac na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw osób trzecich.

2. Autor zobowiazany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

3. Autor zobowiazuje sie do nieprzekazywania za pomoca Strony Projektu zadnych bezprawnych tresci.

4. Autor ma swiadomosc jakiej tematyki jest Strona Projektu oraz jakiego rodzaju Projekt jest na niej przeprowadzany.

5. Autor jest uprawniony do korzystania ze Strony Projektu

11. Organizator po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali sklad Jury Projektu gwarantujac jednoczesnie jego pelna niezaleznosc.

12. Ocena Dziel przez Jury Projektu przebiegac bedzie wedlug nastepujacych kryteriów:

1) wywiazanie sie z zadania zamieszczonego na Stronie Projektu,

2) walory artystyczne Dziela, takie jak:

a) pomysl,

b) wklad pracy,

c) walory produkcyjne,

d) scenariusz,

e) zdjecia,

f) gra aktorska,

g) rezyseria,

h) montaz.

3) zgodnosc z Regulaminem Projektu i jego tematyka.

13. Ocena Dziel przez Publicznosc w celu umozliwienia pózniejszego przyznania Nagrody Publicznosci przebiegac bedzie poprzez oddanie glosu na Stronie Projektu przy wykorzystaniu opcji „Oddaj glos na ten film” zamieszczonej pod kazdym Nominowanym uprzednio Dzielem.

14. Oddanie glosu, o którym mowa w ust. 13 powyzej mozliwe jest jednorazowo na kazde Nominowane Dzielo. Celem zapewnienia bezpieczenstwa glosowania Publicznosci, oddanie glosu wymaga posiadania przez glosujacego indywidualnego konta w serwisie Facebook.

§6
Zobowiazania/Oswiadczenia Autorów Dziel

1. Zglaszajac Dzielo do Projektu, jego Autor oswiadcza, ze:

1) posiada majatkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Dziela jako calosci jak równiez do poszczególnych Utworów wchodzacych w sklad Dziela, z zastrzezeniem pkt 2) ponizej,

2) posiada majatkowe prawa autorskie lub dysponuje w sposób zgodny z prawem majatkowymi prawami autorskimi do wykorzystanych w Dziele utworów muzycznych z zastrzezeniem, iz przedmiotowe utwory muzyczne moga byc udostepnione przez ich twórców na podstawie Licencji CC-BY, CC0 lub nalezec moga do Domeny Publicznej, natomiast Dzielo jako calosc jest wynikiem procesu twórczego Autora oraz jest odrebnym przedmiotem majatkowych praw autorskich, w których wylacznym posiadaniu jest jego Autor,

3) Dzielo nie stanowi utworu zaleznego (opracowania) innych utworów, w stosunku do których Autorowi nie przysluguje pelnia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych,

4) przyslugujace Autorowi autorskie prawa majatkowe oraz prawa pokrewne do Dziela nie zostaly w zaden sposób ograniczone, w szczególnosci na rzecz osoby trzeciej, jak równiez (w przypadku wykorzystania utworów muzycznych, do których prawa przysluguja na podstawie udzielonej przez ich twórce Licencji CC-BY), iz twórcy zadnego z elementów nie przysluguje prawo do niezbywalnego wynagrodzenia lub nie wystepuje przymusowe posrednictwo osób trzecich w zarzadzaniu prawami autorskimi do wykorzystanego utworu muzycznego,

5) korzystanie z Dziela na podstawie udzielonej licencji, o której mowa w §8 Regulaminu Projektu nie bedzie wymagac uzyskania zgód osób trzecich, w tym organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi, nie bedzie naruszac obowiazujacych przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiebiorstwa oraz innych prawnie chronionych tajemnic, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiazan konstrukcyjnych i innych praw chronionychw tym takze przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.),

6) uzyskal wszelkie wymagane zgody twórców Utworów wchodzacych w sklad Dziela oraz artystów wykonawców lub innych osób wystepujacych w Dziele, na wykorzystanie ich dóbr osobistych (imion, nazwisk, twórczosci, wizerunku, glosu) jak równiez na utrwalanie oraz pózniejsze rozpowszechnienie w ramach Dziela tych dóbr osobistych w zakresie okreslonym w §8 Regulaminu Projektu,

7) uzyskal zgody wlasciwych osób na utrwalanie oraz pózniejsze rozpowszechnienie w Dziele obiektów ich wnetrza i wyposazenia,

8) Dzielo i Utwory wchodzace w sklad Dziela, nie zostaly stworzone na zamówienie Autora lub osoby trzeciej/osób trzecich,

9) Dzielo i Utwory wchodzace w sklad Dziela nie zostaly stworzone przez czlonków Jury Projektu, pracowników lub wspólpracowników Organizatora, osób o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3)-4) lub przy ich udziale badz wsparciu, a takze czlonków ich Rodzin,

10) Dzielo nie stanowi reklamy innej marki niz marka Zamawiajacego, innych uslug, lub dzialalnosci wlasnej Autora lub osoby trzeciej, oraz nie zawiera lokowania innych produktów lub uslug,

11) przysluguja mu pelne prawa do stworzenia i rozpowszechnienia dziel zaleznych do Dziela oraz do wszelkich elementów wykorzystanych w Dziele.

2. W przypadku gdy oswiadczenia, o których mowa w ust. 1 powyzej okaza sie niezgodne z prawda z winy Autora lub niezachowania przez Autora zasad nalezytej starannosci, wskutek czego osoba trzecia zglosi wobec Organizatora lub Zamawiajacego uzasadnione roszczenia z tytulu naruszenia jej praw, w szczególnosci praw autorskich, praw wlasnosci przemyslowej lub dóbr osobistych, Organizatorowi przysluguje wobec Autora roszczenie regresowe o zwrot kosztów zwiazanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej. Organizator niezwlocznie poinformuje Autora w przypadku zgloszenia przez osobe trzecia ww. roszczen, jak równiez w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu praw autorskich, lub innych praw osób trzecich od administratora serwisu lub portalu, na którym opublikowano Dzielo, zgodnie z ust. 7 ponizej.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 powyzej, wiaze Autora równiez po usunieciu ze Strony Projektu jego Dziela naruszajacego obowiazujace przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

4. Organizator informuje, ze w przypadkach przewidzianych prawem na kazde wezwanie sadu lub uprawnionych organów przekaze posiadane przez siebie informacje o Autorze okreslone w wlasciwym zadaniu.

5. Kazdy Autor zobowiazuje sie zachowac oryginalna wersje Dziela (istniejaca przed skompresowaniem) i przekazac ja Organizatorowi na jego zadanie pod rygorem wykluczenia Dziela z Projektu.

6. Organizator informuje, ze Dziela zamieszczane przez Autorów na Stronie Projektu moga byc publicznie dostepne dla osób korzystajacych ze Strony Projektu z mozliwoscia ich odtwarzania w miejscu i czasie przez nich wybranym.

7. Przesylajac Dzielo do Projektu, jego Autor oswiadcza, iz wyraza zgode na udostepnienie lub emisje swojego Dziela w sposób i w celu okreslonym w ust. 6 lub w celu promocji Projektu w serwisie Youtube.com oraz Facebook.

§ 7
Nagrody/Nominacje

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie tylko z Nominowanymi/Nagrodzonymi Autorami Dziel, wykorzystujac do tego celu dane przeslane przez nich podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas przesylania Dziela do Projektu.

2. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie lub na Stronie Projektu imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy Nominowanego/Nagrodzonego Autora Dziela.

3. W Projekcie zostana przyznane nastepujace Nagrody:

1) Nagroda za I miejsce w wysokosci 12. 000, 00 zl. (slownie: dwanascie tysiecy zlotych zero groszy),

2) Nagroda za II miejsce w wysokosci 8.000, 00 zl. (slownie: osiem tysiecy zlotych zero groszy),

3) Nagroda za III miejsce w wysokosci 5.000, 00 zl (slownie: piec tysiecy zlotych zero groszy).

4) Nagroda Publicznosci w wysokosci 5.000, 00 zl. (slownie: piec tysiecy zlotych zero groszy),

5) 10 Nominacji w wysokosci 1.000, 00 zl, (slownie: jeden tysiac zlotych zero groszy) kazda.

4. Nagrody zostana przyznane Autorom wybranym sposród Autorów uprzednio Nominowanych Dziel.

5. Laczeniu nie podlegaja Nagrody za I, II oraz III miejsce za jedno Dzielo. Jeden Autor nie moze otrzymac dwóch Nominacji za jedno Dzielo.

6. Wszelkie decyzje Jury Projektu w zakresie zarówno Nominacji jak i Nagradzania sa ostateczne i nie przysluguje od nich odwolanie.

7. Wszelkie Nagrody/Nominacje zostana wyplacone po podpisaniu oraz doreczeniu Organizatorowi przez Autora umowy przenoszacej przez Autora na Organizatora autorskie prawa majatkowe w zakresie wskazanym w §8 Regulaminu Projektu, prawa pokrewne do Dziela (w zakresie praw do artystycznych wykonan oraz praw do wideogramu), oraz udzieleniu zezwolen na tworzenie, korzystanie i rozporzadzanie prawami do dziel zaleznych, powstalych na podstawie Dziela (dalej: „Umowy”). Odmowa podpisania Umowy przez Autora jest równoznaczna z rezygnacja z przyznanej Autorowi Nagrody/Nominacji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzajacym Organizator uprawniony jest do przyznania tej Nagrody/Nominacji Autorowi innego Dziela.

8. Wzór Umowy stanowi zalacznik nr 1 do Regulaminu, bedacy jego integralna czescia.

9. Nagrody oraz Nominacje zostana przekazane Nagrodzonym/Nominowanym Autorom na rachunek bankowy wskazany przez Nagrodzonego/Nominowanego Autora. Od kwoty stanowiacej Nagrode/Nominacje odliczona zostanie kwota naleznego, zryczaltowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokosci 10%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze zm.).

10. Nominowanemu/Nagrodzonemu Autorowi nie przysluguje prawo do przeniesienia prawa do przyznanej Nominacji/Nagrody na osobe trzecia.

§ 8
Zakres Licencji

1. Przesylajac Dzielo do Projektu Autor udziela Organizatorowi niewylacznej, nieodplatnej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji do korzystania z Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, swiatloczula, audiowizualna, cyfrowa, optyczna, drukarska, komputerowa: - w formatach: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid audio, a2bmusic, Compac Flash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1V, VOB. - na nosnikach: audiowizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, plytach kompaktowych, CD- ROM, CD ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G (Karaoke CD), VCD, SVCD, DVD, DVDD+ +RW, DVD RR, DVD - RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, plyty gramofonowe (LP), minidisc, BETA, DAT, HDD, dyskietki, VHS, VIDEO 8,

2) nadawania za pomoca fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za posrednictwem satelity (sygnal kodowany i nie kodowany),

3) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inna organizacje radiowa,

4) w zakresie obrotu egzemplarzami Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela, na których je i/lub ich elementy utrwalono – wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu egzemplarzy,

5) eksploatacja za pomoca technologii true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dzwiekowe, motywy komórkowe, soundtracki, skladanki, inserty, sigle, albumy promocyjne, albumy wieloplytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i gry komputerowe, video, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w polaczeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS),

6) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie w szczególnosci na pokladach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na pokazach otwartych i zamknietych, biletowanych i niebiletowanych - niezaleznie od rodzaju i wielkosci widowni,

7) merchandisingu, w tym komercyjnego wykorzystywania (z wyjatkiem stacji telewizyjnych) postaci, utworów, nazw i/lub opisów bohaterów, powiedzonek, sloganów, hasel, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzen i innych charakterystycznych elementy i motywów Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela, oraz materialów i gadgetów stworzonych na ich podstawie,

8) w zakresie rozpowszechniania Dziela i/lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela oraz ich elementów w sposób inny niz mowa powyzej – publicznego udostepniania w taki sposób aby kazdy mógl miec do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,

9) wykorzystanie w programach radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz w reklamie radiowej, ulicznej i w inny sposób; prawo powyzsze dotyczace reklamy obejmie dobra i uslugi wszelkiego rodzaju,

10) prawo do odplatnego i nieodplatnego udostepniania po uprzednim wprowadzeniu do pamieci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci LAN, systemów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), bezprzewodowych sieci radiowych (WIFI itp.) sieci i urzadzen telekomunikacyjnych telefonii 2G (GSM) i 3G (UMTS) oraz na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru uzytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie,

11) wprowadzanie zapisów poszczególnych Utworów wchodzacych w sklad Dziela do sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych oraz udostepnianie ich zapisów (plików) uzytkownikom (korzystajacym z) takich sieci na calym swiecie, w tym za posrednictwem telefonów komórkowych i innych urzadzen przenosnych (mobilnych) w miejscu i czasie przez nich wybranych,

12) wprowadzanie zapisów poszczególnych Utworów wchodzacych w sklad Dziela do pamieci komputerów i serwerów sieci komputerowych, takze ogólnie dostepnych w rodzaju Internet oraz udostepnianie ich zapisów (plików) uzytkownikom (korzystajacym z) takich sieci na calym swiecie, w tym za posrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, udostepniania przez witryny www i portale internetowe, i inne protokoly udostepniania i/lub wymiany plików, - w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci nakladów,

13) emitowanie, nadawanie, reemitowanie oraz równoczesne nadawanie lub emitowanie Dziela w kinach oraz stacjach telewizyjnych.

14) w zakresie praw zaleznych - zezwolenie dotyczy w szczególnosci - prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych i dokonywanie opracowan Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela - prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów, stopklatek, kontynuacji, adaptacji, ponownej ekranizacji, tlumaczenia na wybrane jezyki oraz opracowania innej jego wersji oraz korzystania z nich w zakresie audiowizualnej eksploatacji na polach wymienionych w pkt od 1 – 13 niniejszego ustepu oraz prawo do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dziela i Utworów wchodzacych w sklad Dziela.

2. Organizator jest uprawniony do upowaznienia osób trzecich do korzystania z Dziela lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja).

3. Organizator nie jest zobowiazany do rozpowszechniania stworzonych przez Autorów Dziel.

4. Przesylajac Dzielo do Projektu, Autor zobowiazuje sie do niewykonywania osobistych praw autorskich do Dziela oraz Utworów wchodzacych w sklad Dziela w zakresie:

1) decydowania o oznaczaniu Dziela lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostepnianiu go anonimowo,

2) nienaruszalnosci tresci i formy Dziela lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela,

3) decydowania o pierwszym udostepnieniu Dziela lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela nieograniczonej liczbie osób,

4) nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Dziela lub Utworów wchodzacych w sklad Dziela oraz w trakcie korzystania z niego.

5. Autor upowaznia Organizatora do wykonywania w jego imieniu praw, o których mowa w ust. 4 powyzej.

§ 9
Dane Osobowe

1. W celu prawidlowego i skutecznego przeslania Dziela do Projektu Autor jest zobowiazany uzupelnic Konto w Serwisie o nastepujace dane osobowe niezbedne do prawidlowego uczestnictwa w Projekcie i przeprowadzenia Projektu, tj. nazwa uzytkownika, adres e-mail, imie, nazwisko. Rezygnacja z podania tych danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacja z udzialu w Projekcie.

2. Przeslanie Dziela do Projektu wraz z wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

4. Dopelniajac obowiazku informacyjnego wynikajacego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje, ze:

1) pelna nazwa Organizatora brzmi EY Crowdsourcing spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

2) siedziba Administratora znajduje sie w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01- 066 Warszawa,

3) dane osobowe Autorów zbierane sa przez Organizatora w celu zapewnienia prawidlowego przeprowadzenia Projektu oraz prowadzenia sprawnej komunikacji z jego uczestnikami - Autorami przeslanych Dziel.

4) Autor ma pelne prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,

5) podanie danych osobowych przez Autorów ma charakter dobrowolny, z zastrzezeniem ust. 1 powyzej.

5. Autor niniejszym upowaznia Organizatora do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiajacemu oraz Spólkom z Grupy EY w celu okreslonym w ust. 4 pkt 3) powyzej. Pelna nazwa oraz dane teleadresowe Spólek z Grupy EY mozna znalezc pod linkiem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu wypelnianym przez Autora podczas rejestracji/po zalogowaniu w Serwisie lub podczas przesylania Dziela do Projektu przetwarzane sa w niezbednym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególnosci zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

§ 10
Wymagania techniczne

1. Warunkiem skutecznego przeslania Dziela do Projektu jest:

1) posiadanie przez Autora dostepu do Sieci Internet,

2) posiadanie przez Autora indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3) posiadanie przez Autora jednej z wymienionych przegladarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

4) posiadanie przez Autora Kontaw Serwisie,

2. Warunkiem skutecznego oddania glosu w glosowaniu Publicznosci jest posiadanie indywidualnego konta w serwisie Facebook.

§ 11
Postepowanie reklamacyjne/Odstapienie

1. Kazdy Autor uprawniony jest do skladania Organizatorowi reklamacji dotyczacych sposobu przeprowadzania Projektu przez Organizatora.

2. Reklamacje mozna przesylac na adres: EY Crowdsourcing sp. z o.o.
Ul. Burakowska 5/7
01- 066 Warszawa,
lub skladac w formie elektronicznej, przesylajac ich tresc na adres e mail: platformamillionyou@pl.ey.com

3. Skladajac reklamacje Autor proszony jest o wskazanie w jej tresci nieprawidlowosci, które spowodowaly jej zgloszenie.

4. Reklamacja powinna zawierac imie i nazwisko skladajacego ja Autora.

5. Reklamacje rozpatrywane beda w kolejnosci ich wplywu do Organizatora, z zastrzezeniem, iz Organizator zobowiazany jest do rozpatrzenia kazdej reklamacji przed uplywem 14 dni od daty jej doreczenia Organizatorowi.

6. W przypadku przeslania reklamacji droga elektroniczna, Autor moze wyrazic zgode na otrzymanie odpowiedzi na reklamacje droga elektroniczna, na adres e-mail, z którego reklamacja zostala przeslana.

7. Przedmiotem reklamacji nie powinny byc w szczególnosci wady, usterki lub niemoznosc przeslania Dziela do Projektu, spowodowane:

1) niespelnieniem przez Autora wymagan technicznych wskazanych w §10 Regulaminu Serwisu,

2) bledami, pomylkami Autora,

3) nieprawidlowym korzystaniem przez Autora z sieci Internet/przegladarki internetowej/laczy telekomunikacyjnych.

8. Organizator moze zwrócic sie do Autora z prosba o udzielenie dodatkowych informacji, jesli wymaga tego prawidlowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci reklamacja Autora zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamacje w zakresie mozliwym na podstawie przedstawionych przez Autora pierwotnych informacji.

9. Autorowi przysluguje prawo odstapienia od udzialu w Projekcie (rozumianego jako akceptacja Regulaminu Projektu) przez caly czas jego trwania, tj. do momentu ogloszenia wyników Projektu, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu Projektu. Oswiadczenie o odstapieniu od moze zostac przeslane zgodnie z ust. 2 powyzej.

10. Organizator niezwlocznie przesle Autorowi potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu. W przypadku zlozenia przedmiotowego oswiadczenia droga elektroniczna, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przeslane na adres poczty elektronicznej e-mail Autora, z którego przeslal on oswiadczenie o odstapieniu.

§ 12
Postanowienia koncowe

1. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Projektu wylacznie z waznych przyczyn, tj. zmian w obowiazujacym prawie, awarii Serwisu lub Strony Projektu oraz sily wyzszej rozumianej jako sytuacja niemozliwa do przewidzenia oraz niezalezna od Organizatora, której Organizator nie mial mozliwosci skutecznie zapobiec. Zmiana Regulaminu Projektu poprzedzona bedzie poinformowaniem Autorów o fakcie jej dokonania, jej zakresie oraz dniu wejscia w zycie, oraz prosba o ponowna akceptacje nowej tresci Regulaminu Projektu.

2. Projekt nie jest w zaden sposób sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook, bedacy wlasnoscia Facebook.Inc.

3. Autorzy maja mozliwosc pozyskania, odtwarzania i utrwalania tresci Regulaminu Projektu za pomoca systemu teleinformatycznego, którym sie posluguja. Regulamin Projektu mozna pobrac w formie pliku PDF. [millionyou.pl/assets/Regulamin_Konkursu_BankMillennium.pdf].

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Projektu maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny w zakresie w jakim reguluja one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921.

5. Regulamin Projektu opublikowany zostal w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Zalaczniki

Zalacznik nr 1.