POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu MillionYou

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownik”) dostępnego pod adresem millionyou.com (dalej: „Serwis”) i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do administrowania Serwisem jak również administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01- 066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455104, NIP: 5213645781, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł., będąca członkiem globalnej sieci firm Ernst & Young (dalej: „Organizator”).

3. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury Rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta, uzupełnienia Profilu oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu jest:

1) posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

2) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3) posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

4. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe dzięki innym urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy w sieci Internet.

5. Wyłączną odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu lub oprogramowania wykorzystanego przy korzystaniu z Serwisu ponosi wyłącznie jego Użytkownik.

II. Zbieranie danych osobowych

1. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

1) zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami,

2) zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu (w tym udziału w Projektach).

2. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:

1) imię,

2) nazwisko,

3) adres poczty elektronicznej e- mail,

4) miejscowość,

5) rok urodzenia,

6) płeć,

7) numer telefonu,

3. W przypadku przyznania Użytkownikowi Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 Regulaminu Serwisu, Użytkownik udostępnia Organizatorowi numer konta bankowego potrzebny do wypłacenia Nagrody.

III. Dostęp do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania lub usuwania danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Organizatora mają bezpośredni dostęp jedynie pracownicy lub współpracownicy Organizatora, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Spółkom z Grupy EY w celach określonych w pkt II ust. 1 powyżej. Pełna nazwa oraz dane teleadresowe Spółek z Grupy EY można znaleźć pod linkiem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Pliki cookies, logi

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Podczas korzystania z Serwisu nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

VII. Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których przetwarza on podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu dokonanych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Organizatora nie mogą naruszać praw Użytkowników.

VIII. Dane kontaktowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Organizatora, o którym mowa w pkt. I lub na adres poczty elektronicznej e- mail: millionyou@pl.ey.com.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2017 r.