REGULACJE
Regulacje platformy MillionYou

Dla celów Regulaminu Projektu Autor uznawany będzie za „istotnego udziałowca” danego podmiotu jeśli:
i) jest komplementariuszem takiego podmiotu, jeśli podmiot ten jest spółką komandytową;
ii) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 5% lub więcej w takim podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tym podmiotem, jeżeli podmiot ten jest spółka notowaną na giełdzie;
iii) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 20% lub więcej w takim podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tego podmiotu, jeżeli podmiot ten nie jest spółką notowaną na giełdzie; lub
iv) jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność (w tym komplementariuszem) w jakimkolwiek podmiocie opisanym w pkt (i), (ii) lub (iii) powyżej.